รู้จักเรา

Flag of Thailand.svg   English Language Flag 1 icon

433707

 

เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้สูงอายุที่นับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามอายุขัยของประชากรที่มีเพิ่มขึ้น สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้สูงอายุจะอยู่ตามลำพังมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยทำให้สมรรถนะในการดูแล ตนเองก็ลดน้อยลงตามลำดับจึงยังมีความจำเป็นต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลช่วยเหลือการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาให้เป็นไปอย่างปกติสุข ด้วยตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว บ้านอุ่นรัก จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานขึ้น

เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคม ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และอบอุ่น บุตรหลานก็จะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีเวลาที่จะทำงาน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป     เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมผู้ช่วยผู้ดูแล ผู้ดูแล แพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง

บ้านอุ่นรัก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานรับดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ บ้านอุ่นรัก จังหวัดอุดรธานี รับดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ผู้สูงอายุทั้งประจำ

การติดต่อ 

285/9  ม.ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

094-2985692 คุณชัญญา ศิริศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (APN)
081-5922971 คุณบุผา อาร์ติแยร์
หรือโทร. 090-3231500